Data Migration

 • Eski yazılım modernizasyonu veya değiştirilmesi,
 • Sistem ve depolama kapasitelerinin genişletilmesi,
 • Mevcut uygulamanın yanında çalışan ek bir sistemin olması,
 • Birlikte çalışabilirliği sağlamak için merkezi bir veritabanına geçiş ,(Sağlık sistemi veya e-devlet)
 • BT altyapısını buluta taşımak
 • BT ortamlarının tek bir sistemde birleştirilmesi gerektiğinde birleşme ve satın alma faaliyetleri.
 1. Depolama geçişi
 2. Localden Buluta ,
 3. Veritabanı taşıma
 4. Mysql — MSSQL (Hetorojen Geçiş)
 5. Uygulama geçişi (Yeni bir sisteme geçiş)
 6. Veri merkezi geçişi (Fiziksel Taşıma)
 7. İş süreci geçişi (Yeni İş Uygulamaları)
 8. Bulut geçişi ( Lokal Uygulamadan Web uygulamasına )
 • planlama,(kapsamı daraltın,kaynak ve hedef sistemleri değerlendirin,veri standartlarını belirleyin,bütçeyi tahmin edin ve gerçekçi zaman çizelgeleri belirleyin)
 • veri denetimi ve profil oluşturma, (veri kalitesi sorunlarını tanımlamayı ve yinelemeleri ve anormallikleri ortadan kaldırmayı amaçlar.)
 • veri yedekleme,(İçeriğinizi taşımadan önce koruyun)
 • göç tasarımı,(ETL uzmanı veya veri mühendisini olmadan olmaz)
 • uygulamak,(iş hedeflerine ve müşteri memnuniyetine odaklanma)
 • test etme (aşamalar arasında veri kalitesini kontrol edin)
 • geçiş sonrası denetim.(sonuçları önemli müşterilerle doğrulayın)
 • Veri kalitesi sorunlarını ortaya çıkarmak ve düzeltmek için veri geçişini bir fırsat olarak kullanın. (Taşıma sırasında bozulmuş, tekrar eden veya tutarsız veriler tespit edilir)
 • Veri geçişi uzmanlarını işe alın ve projeyi yürütmek için özel bir geçiş ekibi atayın.
 • Taşınacak veri miktarını en aza indirin.
 • Eşleme komut dosyalarını yazmadan önce tüm kaynak verileri profilleyin.(Eşleştirmeler veya map işlemi çok önemli)
 • Proje başarısı üzerinde yüksek bir etkiye sahip olduğu için tasarım aşamasına önemli ölçüde zaman ayırın.(Dokumantasyon önemli , daha sonrasındaki data tutarsızlıklarının tespitinde)
 • Eski platformu kapatmak için acele etmeyin. Bazen, ilk veri taşıma girişimi başarısız olur, geri alma ve başka bir deneme talep edilir.

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store